Beeldlogo United Souls

Privacy Statement

Als u gebruik gaat maken van onze diensten en faciliteiten of overweegt dit te doen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Voor ons is een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang. Wij respecteren uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb), alsmede de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige wet- en/of regelgeving gericht op de bescherming van persoonsgegevens.

Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die daartoe geautoriseerd zijn en slechts voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Daarbij zorgen wij voor passende organisatorische en technische maatregelen die waarborgen dat persoonsgegevens passend worden beveiligd en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Doeleinden van de gegevensverwerkingen
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om de administratie te voeren en de juiste zorg te kunnen leveren aan de cliënten.

Wij streven er naar uitsluitend de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel te verwerken. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Zorg- en trainingsbedrijf United Souls verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u van hun diensten gebruik maakt.

  • Doelstellingen van de verwerking: vastleggen van geleverde zorgmomenten, verantwoording aan gemeenten en zorgkantoren, uitbetaling van zorg
  • Verwerkingsgrondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van
    een wettelijke verplichting
  • Verwerkte gegevens: NAW-gegevens, beschikkingen, zorgproducten,
    aanwezigheidsmomenten
  • Bewaarplaats: Cliëntenadministratie, financiële administratie.

De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang de betreffende informatie naar de aard ervan noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Rechten
Wij streven ernaar uw rechten te respecteren en zoveel als redelijkerwijs mogelijk de verzoeken tot uitoefening van die rechten te honoreren. Onder rechten worden verstaan: het recht op informatie, op inzage, op rectificatie, op vergetelheid, op beperking van de verwerking, op overdracht van uw gegevens en recht van bezwaar.

Wilt u inzage/ kopie of correctie van uw gegevens doorgeven, dan kunt u dat als volgt melden: Telefonisch: 0318 701611 op maandag- , woensdag- en vrijdagochtend van 8:30 uur tot 12:30 uur. Via e-mail: info@unitedsouls.nl

U kunt tevens uw dossier laten verwijderen door gebruik van bovenstaand telefoonnummer of mail-adres

Privacybeleid
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via het emailadres: info@unitedsouls.nl